Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti

Taxeedo s.r.o., IČO: 14024501

se sídlem Husova tř. 1845/11, 370 01 České Budějovice

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 31642

pro zpracovávání a podávání přiznání k dani z přidané hodnoty pro prodejce na Amazon.com

1. Úvodní ujednání

1.1. Tyto Podmínky upravují vztah mezi Poskytovatelem a Klientem týkající se Služeb

1.2. Poskytovatel a Klient uzavírají mezi sebou Smlouvu, jejíž obsah je vymezen těmito Podmínkami, nebylo-li mezi Poskytovatelem a Klientem v písemné formě ujednáno jinak.

1.3. Tyto Podmínky jsou platné ode dne jejich uveřejnění na Webových stránkách a účinné mezi Stranami okamžikem stanovým v bodě 1.5. těchto Podmínek.

1.4. Poskytovatel může tyto Podmínky průběžně měnit či doplnit, o změně Klienta vyrozumí e-mailem Klient souhlasí s tím, že bude pravidelně kontrolovat aktuální text Podmínek. Nesouhlasí-li klient se změnou Podmínek, může smlouvu vypovědět v souladu s článkem 4 těchto Podmínek. Nevyužije-li tohoto práva do 3 dnů ode dne doručení oznámení o změně Podmínek, řídí se vztah mezi Stranami těmito Podmínkami ve znění provedených změn. Tímto ujednáním nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění těchto Podmínek.

1.5. Zaškrtnutím políčka „Agree the terms and policy“ v rámci procesu registrace uživatele podle článku 3.3.1. Klient vyjadřuje svůj souhlas s platným zněním Podmínek, které se pro Strany stávají závazné okamžikem uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena v momentě prvního poskytnutí služby Poskytovatelem nebo připsáním první platby Klienta na účet Poskytovatele, podle toho, co nastane dříve.

2. Definice

2.1. „DPH“ – daň z přidané hodnoty, obecná daň ze spotřeby úměrná ceně zboží a služeb, jejíž sazba se může v jednotlivých jurisdikcích lišit.

2.2. „Klient“ - právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která využívá služby Poskytovatele nabízené na Webových stránkách, nebo jejich zástupce. Klient není spotřebitelem.

2.3. „Podmínky“ – tyto všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi Poskytovatelem a Klientem ohledně poskytování Služeb.

2.4. „Politicky exponovaná osoba“: v souladu s ustanoveními AML zákona fyzická osoba, která je pověřena významnými veřejnými funkcemi nebo která byla pověřena významnými veřejnými funkcemi v období jednoho roku před zavedením opatření hloubkové kontroly klienta (identifikace).

Odůvodnění kvalifikace jako politicky exponované osoby:

 • Hlava státu, předseda vlády, ministři a náměstci ministrů, státní tajemníci;
 • členové parlamentu nebo obdobných zákonodárných orgánů;
 • členové řídících orgánů politických stran;
 • členové nejvyšších soudů, ústavních soudů nebo jiných soudních orgánů na vysoké úrovni, proti jejichž rozhodnutím se nelze dále odvolat;
 • členové účetních dvorů nebo rad centrálních bank;
 • velvyslanci, chargés d'affaires a vysocí důstojníci ozbrojených sil;
 • členové správních, řídících nebo dozorčích orgánů podniků s většinovým státním podílem;
 • ředitelé, náměstci ředitelů a členové představenstva nebo obdobné funkce mezinárodní organizace.

2.5. „Přiznání“ – přiznání k DPH, nebo ekvivalentní podání podle země, pro kterou má klient uzavřenou smlouvu o poskytování služeb.

2.6. „Poskytovatel“ - obchodní korporace Taxeedo s.r.o., IČO: 140 24 501, se sídlem Husova tř. 1845/11 , 370 01, České Budějovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 140 24 501. Za Poskytovatele se případně považují i veškeré další osoby, které na základě pokynu nebo dohody s obchodní korporací Taxeedo s.r.o. poskytují Služby za ní.

2.7. „Služby“ - veškeré služby poskytované Poskytovatelem prostřednictvím Webových stránek, které jsou podrobně specifikovány v článku 3 v oddílech Základní služba a Doplňkové služby.

2.8. „Smlouva“ – Smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Poskytovatelem a Klientem týkající se Služeb

2.9. „Strany“ – strany Smlouvy, tj. Poskytovatel a Klient

2.10. „Tržiště“ – online tržiště provozované na internetových stránkách www.amazon.com a ostatních jazykových mutací tržiště.

2.11. „Webové stránky“ – internetové stránky www.taxeedo.com ve všech jazykových mutacích, a jakékoli jiné webové stránky, na kterých Poskytovatel nabízí Služby podle těchto Podmínek.

2.12. „Zákon AML“ - zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

2.13. „Země“ – ty členské země (státy) Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, jejichž výčet je uveden u konkrétní služby na Webových stránkách.

3. Poskytované služby, objednání a poskytnutí služby

3.1. Základní služba – příprava a podání Přiznání k DPH

Tato služba zahrnuje:

 • (i) výpočet částky DPH na základě údajů a podkladů poskytnutých Klientem;
 • (ii) přípravu Přiznání, která se podávají daňovým orgánům;
 • (iii) podání Přiznání daňovým orgánům v termínu stanovených právním řádem dané země v případech, kdy je k tomu Poskytovatel ze zákona oprávněn;
 • (iv) zaslání informačního e-mailu Klientovi na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci. Tento e-mail obsahuje informace o částce DPH, její splatnosti (lhůta pro platbu) a platební údaje pro úhradu DPH, aby Klient mohl řádně splnit své daňové povinnosti ve vztahu k DPH, a to pro každou jednotlivou zemi zvlášť; a

Tato služba je poskytována za měsíční poplatek (předplatné).

Klient bere na vědomí, že Poskytovatel nebude mít žádnou odpovědnost za předložení jakéhokoli podání jakémukoli orgánu, dokud k tomu nebude řádně zmocněn (oprávněn). V tomto ohledu je Klient srozuměn s tím, že získání oprávnění Poskytovatele může trvat několik týdnů od okamžiku uzavření Smlouvy a nese plnou odpovědnost za správu svých povinností v oblasti DPH do doby, než mu Poskytovatel potvrdí, že je řádně oprávněn jednat jeho jménem.

Vypočtenou částku DPH musí Klient zaplatit přímo finančnímu úřadu každé Země, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za jakoukoli újmu vyplývající z nezaplacení nebo pozdního zaplacení jakékoli částky DPH v jakékoli Zemi. V Zemích, kde je platba DPH podmínkou pro podání Přiznání navíc Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za škodu vzniklou pozdním podáním Přiznání v případě, že Klient neuhradí DPH ve stanovené lhůtě.

3.2. Doplňkové služby

Pokud má Klient platné předplatné Základní služby podle článku 3.1. po dobu alespoň jednoho (1) měsíce týkající se alespoň jedné (1) Země, může na Webových stránkách objednat poskytování následujících doplňkových služeb:

3.2.1. Registrace k DPH

Pokud Klient hodlá zahájit obchodní činnost v Zemi, ve které nemá registrační číslo k DPH, Poskytovatel provede na žádost Klienta registraci k DPH jménem Klienta a požádá o přidělení příslušného registračního čísla v této Zemi. Při poskytování této služby bude Poskytovatel používat údaje a dokumenty poskytnuté Klientem během registračního procesu popsaného v článku 3.3. Za poskytnutí služby je účtován jednorázový poplatek.

3.2.2. Hlášení Intrastat

Pokud objem obchodů Klienta v některé zemi překročil prahovou hodnotu Intrastatu, a Klient je proto povinen připravit a podat hlášení Intrastatu, Poskytovatel připraví a podá tato hlášení jménem Klienta. Tato služba je poskytována za měsíční poplatek (předplatné).

3.2.3. Opravné přiznání DPH

Pokud je nutné opravit přiznání k DPH, které již dříve připravil a podal Poskytovatel, Klient oznámí Poskytovateli dotčené období, nahraje potřebné údaje a dokumenty podle článku 3.4. a Poskytovatel poté připraví a podá opravné přiznání k DPH. Za poskytnutí služby je účtován jednorázový poplatek.

3.2.4. Zpětné přiznání k DPH

Pokud Klient získal registrační číslo k DPH v některé zemi před odběrem Služeb podle článku 3.1. týkajících se této země a nepodal u příslušného správce daně přiznání k DPH za období před odběrem Služeb, podá Poskytovatel tato Přiznání zpětně za tato období podle dohody s Klientem. Za poskytnutí služby je účtován jednorázový poplatek.

3.2.5. Překlad

Pokud je v rámci registrace k DPH požadováno, aby Klient předložil přeložené dokumenty, zajistí si překlad potřebných dokumentů sám Klient.

3.2.6. Zajištění čísla EORI

Číslo EORI je registrace a identifikace hospodářských subjektů vyžadovaná pro podniky, které provádějí dovoz nebo vývoz výrobků do Evropské unie nebo z ní. Poskytovatel získá pro Klienta číslo EORI od příslušného orgánu. Jde-li o Spojené království Velké Británie a Severního Irska, tato služba je poskytována v rámci základní služby. Za poskytnutí služby je účtován jednorázový poplatek.

3.2.7. Konzultace a asistence

Poskytovatel poskytuje konzultace s daňovým odborníkem týkající se jakékoli problematiky DPH (např. kontrola, vrácení DPH, přehled sazeb DPH atd.), a to telefonicky, e-mailem, osobně v sídle Poskytovatele, popř. jiným způsobem podle dohody s Klientem. Poplatek za tuto službu bude účtován jednorázově za každou konzultaci, a to podle počtu strávených hodin za každou započatou hodinu.

3.2.8. Zrušení DIČ pro DPH

Poskytovatel za Klienta zařídí zrušení registrace plátce DPH v Klientem vybrané zemi. Za poskytnutí služby je účtován jednorázový poplatek.

3.3. Proces objednávky

3.3.1. Registrace účtu a přihlášení

Pro registraci Klient postupuje podle pokynů zobrazovaných na Webových stránkách.

Klient při registraci účtu uvede následující údaje o své osobě: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a zvolí si heslo. Klient dále uvede následující údaje o subjektu, za nějž má být zpracováváno a podáváno Přiznání k DPH: obchodní firma (v případě podnikající fyzické osoby jméno a příjmení), sídlo (popř. adresu trvalého pobytu), právní forma subjektu, datum vzniku subjektu (popř. datum narození), identifikační číslo (IČO), e-mailová adresa a případně i adresu webových stránek subjektu. Výčet požadovaných informací při registraci se může měnit a v jednotlivých státech lišit.

Za účelem poskytnutí Služeb může být Klient podle Zákona AML požádán o poskytnutí následujících údajů a dokladů: jméno a příjmení, rodné příjmení matky, datum narození, země narození, město/obec narození, typ osobního dokladu totožnosti, číslo osobního dokladu totožnosti, adresa trvalého bydliště a prohlášení, zda je Politicky exponovanou osobou.

3.3.2. Podání objednávky

Klient na Webových stránkách vyplní, popřípadě na Webové stránky nahraje dokumenty a podrobné informace o subjektu, za nějž má Poskytovatel zpracovávat a podávat Přiznání podle bodu 3.1., popřípadě kterému mají být poskytovány Doplňkové služby podle bodu 3.2. Vedle údajů uvedených v bodu 3.4. mohou těmito údaji a dokumenty být dále:

 • (i) odkaz na internetový obchod (na Tržišti) Klienta, typy produktů, které prodává, případné osvědčení o registraci a o datu registrace Klienta k DPH, jakož i další údaje nutné k řádnému plnění Smlouvy požadované Poskytovatelem na Webových stránkách;
 • (ii) kopie pasu nebo jiného identifikačního dokladu s fotografií osoby jednající za Klienta, osvědčení o registraci k DPH v zemi usazení, stanovy, jakož i jakýkoli jiný dokument nutný k řádnému plnění Smlouvy požadovaný Poskytovatelem na Webových stránkách.

Klient dále pro odeslání objednávky postupuje podle pokynů zobrazovaných na Webových stránkách.

3.4. Podmínky poskytování Služeb

3.4.1. Registrace Klienta

Používání Služeb je podmíněno registrací (vytvořením účtu) Klienta na Webových stránkách podle článku 3.3.1. Pro registraci Klient postupuje podle pokynů zobrazovaných na Webových stránkách.

3.4.2. Poskytnutí potřebných souborů, dokumentů a údajů Klientem

Pro účely poskytování Služeb bude Klient na Webové stránky nahrávat soubory, kterými mohou být:

 • (i) soubory nahrané z Tržiště, nebo
 • (ii) soubory s daňovou šablonou, do kterých Klient zadává údaje ručně.

Klient může rovněž namísto ručního nahrání shora uvedených souborů poskytnout Poskytovateli přístup k napojení API na Tržiště. V tomto případě bude docházet ke stahování potřebných informací Poskytovatelem automaticky. Pokud Klient přístup k napojení API Poskytovateli z jakéhokoli důvodu neposkytne, popřípadě je Poskytovatelem vyrozuměn, že napojení API není z jakéhokoli důvodu možné, je Klient povinen vždy do 6. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se Služby poskytují, nahrát na Webové stránky shora uvedené soubory sám. Společně s těmito soubory je povinen poskytnout Poskytovateli i veškeré další podklady (zejména dokumenty a údaje), které Poskytovatel pro poskytnutí Služby vyžaduje.

Okamžikem prvního nahrání shora popsaného souboru vzniká Klientovi povinnost uvést na Webových stránkách v záložce „Products“ pořizovací ceny zboží, které prodal na Tržišti. Pořizovací cena je složena z ceny na pořízení zboží a souvisejících nákladů na přepravu a pojištění zboží. Pořizovací cena bude Poskytovatelem použita k vykázání hodnoty přemístěného obchodního majetku mezi členskými státy Evropské unie, resp. mezi jednotlivými sklady Tržiště.

Při poskytování Služeb může Poskytovatel používat klíče API poskytnuté mu Klientem. Klient souhlasí s tím, že Poskytovatel může tyto klíče API používat k získávání údajů Klienta (informací poskytovaných Tržišti Klient) z Tržiště Klienta, přičemž Poskytovatel může údaje získané prostřednictvím API používat stejným způsobem, jako kdyby je pro účely poskytování Služeb poskytl sám Klient. Za úplnost a správnost všech údajů použitých Poskytovatelem pro přípravu přiznání k DPH odpovídá výhradně a v plném rozsahu Klient.

Klient se zavazuje poskytnout veškeré nezbytné dokumenty, soubory a údaje pro poskytnutí Služeb týkající se měsíce, který je v rámci Služeb zpracováván, nejpozději 6. pracovní den následujícího měsíce.

3.4.3. Předchozí úhrada objednaných služeb

Podmínkou poskytnutí objednaných služeb je jejich předchozí úhrada (platí pro Služby poskytované za předplatné i za jednorázový poplatek) v souladu s článkem 3.5.

V případě, že Klient neuhradil předplatné za období, ve kterém chce Služby čerpat, nebo jednorázový poplatek, není Poskytovatel povinen Služby Klientovi poskytnout a Klient nese veškerou odpovědnost za splnění svých povinností ve vztahu k příslušným daňovým orgánům všech Zemí, pro které Poskytovatel Služby Klientovi poskytoval nebo měl poskytovat.

Klient se zavazuje zaplatit cenu objednaných služeb uvedenou v době odeslání objednávky na adrese https://www.taxeedo.com/cs/#pricing. Poskytovatel může uvedenou cenu neúčtovat či i zpětně snížit v důsledku poskytnutí bezplatného zkušebního období nebo slevy.

3.5. Platba za Služby

Výši poplatků za poskytnutí Služeb určuje Poskytovatel na Webových stránkách. Služby, které nejsou hrazeny jednorázově, jsou hrazeny měsíčně.

Poplatky za poskytnutí služeb se platí v eurech (EUR), není-li dohodnuto jinak. Klient může za Služby zaplatit následujícími způsoby:

 • (i) bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele č. CZ45 2010 0000 0021 0208 0362, vedený u Fio banky, a.s. (dále jen „účet Poskytovatele“), nebo
 • (ii) bezhotovostně platební kartou.

Poskytovatel vystaví fakturu na zaplacené poplatky a zašle ji Klientovi na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci.

V případě, že Klient za Služby platí bezhotovostně platební kartou skrze automatické měsíční platby, bude příslušná částka poplatků automaticky stržena z platební karty Klienta vždy první den kalendářního měsíce, ve kterém se Služby poskytují, tím se předplatné obnoví na daný kalendářní měsíc. Pokud Poskytovatel nebude schopen strhnout poplatky z platební karty Klienta, zašle Klientovi e-mail a pokusí se o stržení poplatků z platební karty Klienta o 5 pracovních dnů později. Pokud je i druhý pokus o stržení poplatků z platební karty Klienta neúspěšný a nedojde k výslovné dohodě o opaku, Poskytovatel neposkytne Klientovi žádnou další Službu od začátku kalendářního měsíce, za který nebylo předplatné uhrazeno, a to až dokud nedojde k řádné úhradě Služeb a zaplacení předplatného na tento měsíc.

Poplatky za dodatečné služby podle článku 3.2. budou účtovány podle okolností (i) jednorázově, nebo (ii) měsíčně společně s předplatným. Podrobnosti o úhradě poplatků jsou uvedeny na adrese https://www.taxeedo.com/cs/#pricing.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi Služby po dobu, na kterou má Klient platné a zaplacené předplatné. Po uplynutí doby předplatného Služeb není Poskytovatel v žádném případě povinen poskytovat Klientovi žádné Služby, dokud Klient řádně neuhradí předplatné na další období.

4. Ukončení poskytování Služeb

4.1. Klient může kdykoliv zrušit celé předplatné nebo jen konkrétní Služby na Webových stránkách. Pokud Klient zruší celé předplatné nebo některou ze Služeb podle těchto Podmínek v průběhu měsíce, za který již uhradil poplatky, Poskytovatel mu nevrátí žádné poplatky ani poměrnou část poplatků uhrazených předem.

4.2. Každá Strana může Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 1 měsíc (počínaje prvním dnem následujícího měsíce), a to zasláním výpovědi na emailovou adresu Poskytovatele info@taxeedo.com, respektive na registrovaný email Klienta.

4.3. Dojde-li k vypovězení Smlouvy na konci kalendářního roku (v měsíci prosinci), Poskytovatel se zavazuje v takovém případě vyhotovit pro Klienta roční souhrnné přiznání k DPH v těchto Zemích: Španělské království, Spolková republika Německo, Italská republika, předplatil-li si Klient Službu podle článku 3.1. těchto Podmínek v některé z těchto Zemí.

4.4. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu s okamžitou platností a bez výpovědní doby v případě závažného porušení Smlouvy Klientem. Za závažné porušení Smlouvy Klientem se mimo jiné považují následující případy: Poskytovatel se dozví, že Klient je zapojen do trestné činnosti, Klient představuje osobní hrozbu, nebo Klient závažně či opakovaně (nejméně 2x) porušuje tyto Podmínky.

4.5. V případě ukončení poskytování Služeb z jakéhokoli důvodu není Poskytovatel povinen vrátit žádné poplatky ani poměrnou část poplatků zaplacených Klientem za Služby předem, a to i v případě, že k poskytnutí Služby ještě nedošlo.

4.6. Poskytovatel je dále oprávněn vypovědět tuto Smlouvu do 7 dnů od okamžiku, kdy byla uzavřena, a to bez uvedení důvodu.

5. Další práva a povinnosti Stran

5.1. Klient se zavazuje poskytnout Poskytovateli písemně, prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím Webových stránek aktuální informace týkající se jakýchkoli změn souvisejících se soubory, dokumenty nebo údaji poskytnutými během procesu registrace, a to ve lhůtě pěti (5) dnů od vzniku uvedených změn.

5.2. Klient se zavazuje řádně podepsat veškeré dokumenty požadované Poskytovatelem, pokud je jejich podepsání nezbytné pro poskytování Služeb. Klient souhlasí s tím, že pokud takové dokumenty nebudou podepsány, Poskytovatel nebude mít povinnost poskytovat žádné Služby, pro které je nutné disponovat Klientem podepsaným dokumentem.

5.3. Klient je na výzvu Poskytovatele povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost a veškeré potřebné informace a podklady nutné pro splnění povinností Poskytovatele podle Zákona AML.

5.4. Klient i Poskytovatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o obsahu smluvního vztahu mezi nimi a o tom, co se v souvislosti s plněním závazků dozvěděli s výjimkou poskytnutí chráněných informací právním a daňovým poradcům Klienta nebo Poskytovatele, příslušným správcům daně, orgánům moci soudní a orgánům činným v trestním řízení.

5.5. Poskytovatel je oprávněn využít pro účely poskytování Služeb Klientovi subdodavatelů a je oprávněn s nimi sdílet takové důvěrné informace, které jsou nezbytné pro poskytování Služeb.

5.6. Klient není oprávněn postoupit pohledávky ani postoupit smlouvu nebo své smluvní postavení na jiný subjekt. Klient souhlasí a případně odpovídá a ručí za to, že uživatelské jméno a heslo nebude poskytnuto jiné osobě a pod registrovaným účtem bude vystupovat pouze Klient registrovaný v souladu s těmito Podmínkami, jinak nese odpovědnost podle těchto Podmínek.

5.7. Klient je povinen neprodleně informovat Poskytovatele o jakémkoli zjevném porušení bezpečnosti, jako je ztráta, krádež nebo neoprávněné vyzrazení či použití uživatelského jména nebo hesla. Klient rovněž zůstává výlučně a osobně odpovědný za jakékoli neoprávněné použití Služeb.

5.8. Klient se zavazuje plně odškodnit Poskytovatele a uhradit veškeré náklady vzniklé Poskytovateli v případě porušení některého z bodů uvedených v těchto Podmínkách.

5.9. Vyšší moc: Pokud z důvodu výpadku telekomunikačních nebo internetových služeb, nepokojů, nemožnosti získat pracovní sílu nebo materiál, zemětřesení, požáru nebo jiného působení živlů, nehod, omezení stanovených příslušnými orgány veřejné moci nebo jiných příčin, které Poskytovatel nemůže ovlivnit, není Poskytovatel schopen zcela nebo zčásti plnit své závazky, pak je Poskytovatel zproštěn těchto závazků v rozsahu, v jakém není schopen plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí služeb, a tato neschopnost plnění nezakládá odpovědnost Poskytovatele vůči Klientovi nebo jiným třetím stranám.

6. Prohlášení Poskytovatele

6.1. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré materiály na Webových stránkách jsou jeho duševním vlastnictvím, které je chráněno autorským právem a nesmějí být žádným způsobem reprodukovány, kopírovány, upravovány, publikovány, přenášeny nebo nahrávány bez písemného souhlasu Poskytovatele.

6.2. Poskytovatel prohlašuje, že ochranné známky a doménová jména „Taxeedo“ a taxeedo.com jsou registrované ochranné známky a doménová jména Společnosti. Všechna práva jsou vyhrazena. Použití těchto ochranných známek a doménových jmen je povoleno pouze na základě předchozího písemného povolení a souhlasu Poskytovatele.

6.3. Poskytovatel prohlašuje a Klient akceptuje, že Poskytovatel nenese odpovědnost vůči Klientovi nebo jakékoli třetí straně za jakoukoli újmu vzniklou v souvislosti s (ne)dostupností, používáním Webových stránek nebo služeb hostitele, spoléháním se na ně nebo nemožností je používat, jejich napadením viry či jiným zásahem, který může způsobit škodu, a to i v případě, že Poskytovatel nebo hostitel byli na možnost takové škody upozorněni. Strany se dohodly, že odpovědnost Poskytovatele za jakékoli nároky vznesené Klientem na základě porušení Smlouvy je omezena na aktuální maximální výši jednoho měsíčního předplatného, a to za každou škodní událost.

6.4. Poskytovatel prohlašuje a Klient bere na vědomí, že Zákon AML předepisuje Poskytovateli jako osobě poskytující účetní služby povinnost identifikace a kontroly. Na základě těchto Podmínek jsou požadované údaje o Klientovi a o subjektu, kterému mají být poskytovány Služby, jak je Klient poskytl v průběhu registrace, evidovány v souladu se Zákonem AML. Podle Zákona AML je Klient povinen předložit Poskytovateli písemné prohlášení o tom, zda jedná svým jménem a ve svém zájmu nebo v zájmu skutečného majitele, jakož i o tom, zda je on nebo jeho zástupce Politicky exponovanou osobou.

7. Prohlášení Klienta

7.1. Klient prohlašuje, že se s těmito Podmínkami před uzavřením Smlouvy seznámil, bez výhrad s nimi souhlasí, což vyjadřuje postupem podle článku 1.5. a zavazuje se je dodržovat.

7.2. Klient se zavazuje řešit případné spory s Poskytovatelem nejdříve prostřednictvím mediace, a to za účasti kvalifikovaného mediátora, na jehož osobě se Strany shodnou. Pokud spor nebude vyřešen nebo se Strany neshodnou na osobě mediátora ani do 90 dnů ode dne zahájení mediace anebo prvního návrhu na konkrétní osobu mediátora, může se Klient obrátit na soud podle článku 8.

7.3. Klient prohlašuje, že veškeré soubory, dokumenty a údaje nahrané Klientem na Webové stránky a poskytnuté Poskytovateli jsou pravdivé, správné, přesné a úplné. Klient je srozuměn s tím, že Poskytovatel není odpovědný za jakoukoli újmu vzniklou na základě poskytnutí nepravdivých, nesprávných, nepřesných nebo neúplných informaci. Klient se zavazuje plně odškodnit Poskytovatele v případě sankcí uložených Poskytovateli z důvodů použití souborů, dokumentů a údajů poskytnutých Klientem.

7.4. Klient prohlašuje a bere na vědomí, že zapojení Poskytovatele do procesu přípravy a podání Přiznání k DPH nezbavuje Klienta jeho zákonných povinností, například povinnosti podat daňové tvrzení, kontrolní hlášení, zaplatit DPH nebo zálohu za DPH atd. Poskytovatel upozorňuje Klienta na přísná pravidla a lhůty pro podávání přiznání k DPH a na značné sankce, které mohou vzniknout v případě jejich nedodržení. Je proto nezbytné, aby Poskytovatel od Klienta neprodleně obdržel úplné informace, které mu umožní zajistit včasné zpracování a/nebo podání Přiznání.

8. Závěrečná ujednání

8.1. Pokud bude některé nebo několik ujednání obsažených v těchto Podmínkách z jakéhokoli důvodu shledáno neplatným, neúčinným, nezákonným nebo nevymahatelným v jakémkoli ohledu, pak v maximálním rozsahu povoleném zákonem taková neplatnost, neúčinnost, zákonnost nebo nevymahatelnost neovlivní žádné jiné ujednání těchto Podmínek a Strany se pokusí nahradit takové ujednání způsobem, který není neplatný, neúčinný, nezákonný nebo nevymahatelný.

8.2. Kontaktní osobou Poskytovatele je Iva Hanušová (info@taxeedo.com, +420 775 409 490). Oznámení od Poskytovatele mohou být Klientovi odeslána prostřednictvím elektronických zpráv skrze Webové stránky, obecným zveřejněním na Webových stránkách, nebo elektronickou poštou (e-mail). Oznámení ze strany Klienta pro Poskytovatele mohou být podána prostřednictvím elektronických zpráv (e-mail), nebo listovní poštou, není-li v těchto Podmínkách uvedeno jinak.

8.3. Poskytovatel přijímá náměty ke zlepšení Služeb a stížnosti e-mailem na adrese uvedené na Webových stránkách. Poskytovatel usiluje o vylepšení svých služeb, rychlé prošetření záležitostí, na které byl upozorněn, a o dohodu o oboustranně přijatelném řešení, pokud je to možné.

8.4. Nakládání Poskytovatele s osobními údaji poskytnutými Klientem je upraveno v Zásadách zpracování osobních údajů.

8.5. Rozhodující jazykovou mutací těchto Podmínek, Zásad zpracování osobních údajů a Smlouvy je verze v českém jazyce. Poskytovatel neuznává žádné právní nároky, ani jiné stížnosti na nedorozumění v důsledku chybného překladu.

8.6. Tyto Podmínky se řídí a vykládají podle právního řádu České republiky. Rozhodným právem je právo České republiky.

8.7. Pojmy s počátečním velkým písmenem mají význam definovaný v článku 2 těchto Podmínek. V případě absence definice jakéhokoli pojmu použitého v těchto Podmínkách se pojem vyloží v souladu s obchodními zvyklostmi Poskytovatele, a nejsou-li, tak v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8.8. V případě jakéhokoli sporu vzniklého z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi se Strany dohodly, že takové spory budou řešeny s konečnou platností před českými soudy podle právního řádu České republiky.